Product Center产品中心

车间生产信息状态显示屏
  • 使用环境: 室内
  • 品牌: 永升源
  • 显示屏尺寸: 93x52厘米
  • 颜色分类: 图片色
  • 手机屏幕颜色: 全彩
  • 适用对象: 室内
  • 显示方式: 静态显示

 

 

 

 

 计划产量2_01.jpg
 

 计划产量2_05.jpg
 计划产量2_06.jpg

 计划产量2_07.jpg

 计划产量2_08.jpg

 计划产量2_10.jpg
电 话
地 图
分 享
咨 询