Product Center产品中心

噪音监测屏环境监测屏
  • 使用环境: 室外
  • 品牌: 永升源
  • 型号: YSY
  • 显示屏尺寸: 65x20厘米
  • 颜色分类: 红色
  • 手机屏幕颜色: 单色
  • 适用对象: 室外
  • 显示方式: 静态显示

 

 

 

 

 

 环境监测系统5行_02.jpg

 

 环境监测系统5行_03.jpg

 

 环境监测系统5行_04.jpg

 

 环境监测系统5行_05.jpg

 

 环境监测系统5行_06.jpg 环境监测系统5行_07.jpg

 

 扬尘检测系统_08.jpg

 

 扬尘检测系统_09.jpg

 

 扬尘检测系统_10 11.jpg

 

 环境监测系统5行_12.jpg

 

 环境监测系统5行_13.jpg

 

 环境监测系统5行_14.jpg

 

 环境监测系统5行_15.jpg

 

 环境监测系统5行_16.jpg

 

 环境监测系统5行_17.jpg

电 话
地 图
分 享
咨 询